Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

สถานธนานุบาลทั่วไทยลดดอกเบี้ย ตลอดปี 2564 บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จริงหรือ ?

by ข่าวปลอม.com     2021-01-28 15:05:50   
SHARE
 • ตามที่มีข้อความปรากฏเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสถานธนานุบาลทั่วไทยลดดอกเบี้ย ตลอดปี 2564 บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน...

  Read more : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2564-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad/

  Credit : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2564-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad/


  ABOUT US

  ในสังคมไทย มีข่าวสารข้อมูลที่ ผิดถูก บิดเบือน และ ไม่ถูกต้อง จนทำให้ เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆ ข่าวปลอม.com จึงได้ รวบรวมข่าวสารข้อมูลบางส่วน จาก https://www.antifakenewscenter.com/ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ https://www.mdes.go.th และในกรณี มีข้อมูล ที่ไม่แน่ใจ กรุณาตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่ ขอแนะนำได้ที่่ https://www.antifakenewscenter.com/


 • Telephone :
 • GALERRY

  RELATED POSTS

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! ลอตเตอรี่ที่มีสัญลักษณ์ผีน้อย และกบไชโย...

  2021-01-28 15:05:50

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! รับประทานอาหารกระป๋องอันตราย

  2021-01-28 15:05:50

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผู้ป่วยติดโควิด-19 หนีออกจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา...

  2021-01-28 15:05:50

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมขนส่งทางบกอนุญาต ไม่ดำเนินคดีต่อผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ...

  2021-01-28 15:05:50

  เดือน ก.พ. 63 จะได้รับบิลค่าไฟฟ้า 2 ใบ จริงหรือ?

  2021-01-28 15:05:50