Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมขนส่งทางบกอนุญาต ไม่ดำเนินคดีต่อผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ GPS เริ่ม 18 ม.ค.64

by ข่าวปลอม.com     2021-01-12 17:32:03   
SHARE
 • ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความถึงเรื่อง กรมขนส่งทางบกอนุญาต ไม่ดำเนินคดีต่อผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ GPS เริ่ม 18 ม.ค.64...

  Read more : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93-gps-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-18-%e0%b8%a1-%e0%b8%84-64/

  Credit : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93-gps-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-18-%e0%b8%a1-%e0%b8%84-64/


  ABOUT US

  ในสังคมไทย มีข่าวสารข้อมูลที่ ผิดถูก บิดเบือน และ ไม่ถูกต้อง จนทำให้ เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆ ข่าวปลอม.com จึงได้ รวบรวมข่าวสารข้อมูลบางส่วน จาก https://www.antifakenewscenter.com/ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ https://www.mdes.go.th และในกรณี มีข้อมูล ที่ไม่แน่ใจ กรุณาตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่ ขอแนะนำได้ที่่ https://www.antifakenewscenter.com/


 • Telephone :
 • GALERRY

  RELATED POSTS

  ข่าวบิดเบือน อนุมัติเรียนออนไลน์ 14 วัน ถึง 3 ม.ค. 64 หรือจนกว่าโควิดสมุทรสาครจะหมด

  2021-01-12 17:32:03

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! UN กำหนดให้วันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันกษัตริย์โลก

  2021-01-12 17:32:03

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! ขัดฟันด้วยผงถ่านคาร์บอน ช่วยทำให้ฟันขาว

  2021-01-12 17:32:03

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! ตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองได้จากการกลั้นหายใจ...

  2021-01-12 17:32:03

  ข่าวบิดเบือน ดื่มน้ำต้มสมุนไพร ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม

  2021-01-12 17:32:03